Kozmetički tehničar
 

U ovoj školi je počelo i danas traje obrazovanje za kozmetičke tehničare u četvorogodišnjem trajanju.
Bogato radno iskustvo, savremeno opremljeni kabineti, struktura nastavnog plana i programa, saradnički odnosi sa socijalnim partnerima, motivisani učenici i iskusni nastavnici su preduslov, a i garancija da će učenici po završenoj školi postići željeni cilj. Učenici se osposobljavaju za samostalno:
- obavljanje terapijsko-estetskih procedura u području aplikativne kozmetike kože lica, tela, kose i nokata;
- izvođenje dekorativnih kozmoterapijskih procedura;
- izvođenje terapijskih procedura u dermatologiji;
- vršenje pravilnog izbora kozmetičkih preparata;
Učenici se, takođe, obučavaju za pozitivnu socijalnu komunikaciju, timski rad i saradnički odnos.
Prepoznatljiva su stečena stručna znanja naših učenika u kozmetičkim kućama i salonima, koja predstavljaju dobru bazu za dalje opšte i stručno usavršavanje.

Predmeti koji se izučavaju na ovom profilu su:

I godina
II godina
1. Srpski jezik i književnost 1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik 2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje 3.Fizičko vaspitanje
4. Matematika 4. Matematika
5. Računarstvo i informatika 5. Hemija
6. Istorija 6. Biologija
7. Likovna kultura 7.Masaža
8. Fizika 8. Zdravstvena psihologija
9. Geografija 9. Mikrobiologija sa epidemiologijom
10. Hemija 10. Patologija
11. Biologija 11. Estetska nega
12. Anatomija i fiziologija 12. Farmakologija
13. Masaža 13. Medicinska biohemija
14. Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem 14.Izborni predmet
(Verska nastava- pravoslavni katihizis ili Građansko vaspitanje)
15. Latinski jezik  
16. Prva pomoć  
17. Izborni predmet
(Verska nastava- pravoslavni katihizis ili Građansko vaspitanje)
 

 

III godina
IV godina